Vuosi metsässä – Toimintakalenteri

Toimintakalenterilla haluan antaa ideoita lähiluonnossa toteutettavaan esiopetukseen. Luonnossa toimimiseen, peleihin, leikkeihin ja tutkimuksiin löytyy runsaasti materiaalia nettisivustoilta. Muutamia linkkejä löytyy tästä ja linkkien omista materiaaleista taas lisää linkkivinkkejä. Kasvattajan tai opettajan on heittäydyttävä rohkeasti kokeilemaan uusia harjoituksia tai jalostamaan jo tehtyjä tehtäviä uudessa oppimisympäristössä – lähiluonnossa. Toimintakalenteri ei edelleenkään poista lasten omien mielenkiinnonkohteiden ensisijaista merkitystä. Lasten tutkimuksia voidaan rikastuttaa tuomalla mukaan esimerkiksi tehtäviä tai harjoitteita, joita tässä materiaalissa on esitetty.

Toiminta lähimetsässä toteuttaa laajasti opetussuunnitelman näkökulmaa. Siksi tähän osioon on nostettu vain palasia esiopetussuunnitelmasta osoittaakseni, että lähiluonnossa toteutettu esiopetus on opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Miellyttävää Vuotta Metsässä :)

Kuukausi Toiminnot / tehtäviä / ideat Mihin mm. vastaa esiopetussuunnitelmassa
Elo- syyskuu

Ryhmäytyminen ja metsän leikkipaikkojen löytäminen

 • Oma luontonimi (alkaen samalla äänteellä kuin oma nimi)
 • Hämähäkinseitti: Heitetään lankakerää lapselta toiselle, lapsi kertoo nimensä ja mistä pitää. Tämän kerrottuaan lapsi ottaa langasta kiinni ja heittää kerän edelleen haluamalleen henkilölle. Kerää heitellään, kunnes lanka kulkee ristiin rastiin leikkijöiden välillä. Todetaan, että tarvitaan ryhmä, jotta seitti pysyy kasassa… mitä tapahtuisi, jos joku päästäisi langasta irti?
 • Ryhmäytymisleikkejä ja perinneleikkejä (kts. esim Perinneleikit (lahti.fi))
 • Esiopetuksessa tunnistetaan kavereiden kirjoitettuja nimiä

Musiikissa ja kädentaidoissa kestävän elämäntavan eri ulottuvuudet; laulut esim. ”Roskat roskikseen (youtube)
(Kts myös: Jäteasiaa laulun, leikin ja sadun keinoin (pirkanmaan-jatehuolto.fi))

Jokamiehenoikeuksiin tutustuminen erilaisten pelien ja tehtävien kautta: kts esim. Luokasta luontoon (suomenlatu.fi)

Liikunnan keinoin yhteistyötaidot ja yhteispeli

Metsän sadut, riimit ja lorut – kielen kanssa leikkiminen

Metsämateriaalin lajittelu, luokittelu ja sarjoittaminen mm. kivet, kävyt, kepit, marjat (huom. marjasarja heinään, jonka voi lopuksi syödäJ )

Pyöräily / pyöräilytaitojen kartoitus

Uuteen toiminta- ja oppimisympäristöön tutustuminen:

 • Väripaletit: luonnon värien kautta lajituntemukseen. Nimetään lajit, joita esim. värien kautta on löydetty.
 • Luonnonmateriaalien lajittelu luokittelu ja sarjoittaminen
 • Erilaiset muistipelit (Kim- pelit) ja havaintopelit (esim. Burr – leikki) luonnonmateriaalien avulla (nimetään esim. puiden lehdet)

Oman kasvion aloittaminen – kasvit prässiin

Marja- ja sieniretki (huom. pakastakaa osa marjoista ja sienistä talven leivontaa varten)

Kalastusretki (mikäli mahdollista) pyöräillen

Suoretki (mikäli mahdollista) pyöräillen

Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana.

Lasten kielellisen tietoisuuden kehittymistä edistetään kielellä leikkien, loruillen sekä tutustuen monipuolisesti puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen

Esiopetuksen musiikillinen toiminta on monipuolista ja moniaistista

Lapsia ohjataan tunnistamaan tunteitaan, toimimaan ystävällisesti ja vastuullisesti…

Opetuksessa havainnoidaan luontoa. Lasten ympäristöherkkyyden ja luontosuhteen kehittymistä tuetaan tarjoamalla lapsille kokemuksia luonnossa liikkumisesta sekä sen tutkimisesta.

Lapset opettelevat vertailemaan, luokittelemaan sekä järjestämään havaintojen tai mittausten pohjalta saatuja tietoja…

Lapset saavat tietoja turvallisesta liikkumisesta lähiympäristössä sekä esiopetuksen oppimisympäristöissä.

Loka- marraskuu

Maa ja vesien selkärangattomiin tutustuminen (pyöräillen): tehtäviä esim. Eläimet (lahti.fi)
HUOM. Vesien selkärangattomiin tutustuminen vaatii vesihaaveja, isoja muovisia vateja (miel. valkoinen tai läpinäkyvä), Petrimaljoja tai pieniä valkoisia vateja tai esim. muovisia kukkapurkkien alusia, luuppipurkkeja tai pilttipurkkeja ja mahdollisuuksien mukaan määrityskaavion.
Kts lisää tietoa mm. Iloa ja ihmettelyä – ympäristökasvatus varhaislapsuudessa

Ilmiöpohjaisen (laaja-alaisen) projektin aloitus

Alkuäänteet ja kirjaimet

 • Tehdään kertomukset (oma puhe kirjoitettuna) omista havainnoista ja kokemuksista. Piirretään jokin asia kertomuksesta. Etsitään opeteltavia äänteitä kertomuksesta. Pilkotaan helppoja sanoja omasta kertomuksesta ja tehdään uusia sanoja. Kerätään tarinat omaksi aapiseksi.
 • Rakennetaan kirjaimia kepeistä / etsitään kirjainmuotoja luonnosta

Lukujonot sekä luvun ja määrän vastaavuus luonnonmateriaalein

 • Etsi yhtä monta kiveä / käpyä kuin pisteitä esim  2015-08-11_160231
 • Mistä luonnosta löytyy esim. parillinen määrä / pariton määrä vrt. männyn ja kuusen neulanen tai tutkien pihlajan lehteä

Perusmuodot luonnossa esim. vertaamalla muotoa lehtimuotoihin

Suunnistus (johon yhdistettynä kielentietoisuuden ja matematiikan tehtäviä: esim. symmetria, perusmuodot)

YK:n päivän huomioiminen kestävän elämäntavan sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta

Muutto- ja paikkalintuihin perehtyminen / mitä tarkoittaa käsitteet paikkalintu ja muuttolintu

Linnunpönttöjen puhdistus omalta metsäalueelta

Muiden eläinten valmistautuminen talveen: tutustutaan käsitteisiin vaihto- ja tasalämpöinen (tehdään siilille pesä, http://www.luontoliitto.fi/pihka/tehtavat/ihminen/siilinpesa)

Isät (isänpäivä) mukaan luontopaikalle; kädentöitä esim. majan rakennus ja makkaran grillaus

Pikkujoulut metsässä – liitetään mukaan tarinoita suomalaisesta metsänväestä Metsän väki (taivaannaula.org)

 • Kirjat mm: Marjut Hjelt & Jaana Aalto: Lumoava haltijakansa ja Taikametsä: tarinoita ja taikoja suomalaisesta metsästä

Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hankintaa hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista asioista…

Lasten kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa tuetaan leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla…

Lapsia ohjataan havaitsemaan, että puheen voi jakaa pienempiin osiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin.

…Erityisesti opetuksessa kiinnitetään huomiota lasten lukujonotaitojen ja nimeämisen kehittämiseen.

Lapsia kannustetaan tutkimaan ja kokeilemaan 2- ja 3-ulotteisuutta…

Esiopetuksen tavoitteena on innostaa lapsia liikkumaan monipuolisesti ja kokemaan liikunnan iloa.

Opetuksessa tutustutaan lasten oikeuksiin hyödyntäen YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista.

Tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa yhteiskunnan, erityisesti lähiyhteisön toimintaan ja vahvistaa heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään

Joulu- tammikuu

Jouluinen metsä: tehdään esim. aistiratoja (esim. tuoksu- ja tunnustelupussit)

Joulujuhla metsässä

Katso mm: Ensilumi / vesi- ja lumitutkimukset (lahti.fi)

Lumitutkimuksia.pdf

Leivontaa syksyn marjoista ja sienistä.

Uinti uimahallissa

Piirretään kirjaimia ja geometrisiä muotoja ensilumeen

Kymppiparit esim. lumipalloista

Oman kasvion kokoaminen

 

Toimintaympäristöön liittyvät havainnot, kokemukset ja tiedot, niiden jäsentäminen ja kuvaaminen auttavat lapsia kehittymään ajattelijoina ja oppijoina.

…Yhteistyö edellyttää esiopetuksen henkilöstön aloitteellisuutta sekä henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa…

Esiopetuksen tehtävänä on luoda pohjaa terveyttä ja hyvinvointia arvostavalle ja liikunnalliselle elämäntavalle sekä kehittää lasten terveysosaamista ja turvataitoja.

Lasten kanssa tutustutaan terveelliseen ruokaan ja pohditaan sen merkitystä.

Helmi- maaliskuu

Veden eri olomuodot

Jäätaidetta (jäätymiskoe)

Oman lumikammin tai lumilinnan rakentaminen (mikäli mahdollista)

Jälkijahtia

Hiihto, luistelu ja lumikenkäily (mikäli mahdollista)

Pilkkiminen (mikäli mahdollista)

Kalojen preparointi (muistaen yhteistyöverkostot kuten kalastusseurat)

Oman ruoan valmistaminen esim. kalakeitto

Uuden kasvukauden aloitus maaliskuun lopussa: kasvatuskokeet

Linnunpönttöjen rakentaminen ja ripustaminen 

 

Ympäristöä havainnoidaan eri aistein sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua myös pieniä kokeita…

Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä.

Huhti- toukokuu

Kevätseuranta (kts. Kevätseuranta (luontoliitto.fi))

Seikkailun elementtejä mukaan toimintaan: seikkailuradat, tarinat ja tehtävät

Retki purolle (mikäli mahdollista), mukaan kaarnaveneet ja vesirattaat

Kevät luonnossa – mistä lehtivihreä tulee?

 • Hortoilu (tehdään oma kuusenkerkkäjuoma tai otetaan mahlamaistiaisia)
 • Yhteyttäminen ja Kokki klorofyllin tarina esim. Pieniä puroja – kasvua kohti kestävää kehitystä kirja

Roskaisuus ja oman metsäpaikan siivoamien

Muuttolinnut (huom. lasten lintuviikko)

Oman aapisen tekeminen lukuvuoden varrella kerätyistä tarinoista ja uusista sanoista.

Kellon ja ajan hahmottaminen

Kevätjuhla metsässä

 

Opetuksessa harjoitellaan ajankäsitteitä, kuten joskus, eilen ja aamulla. Aikajärjestystä pohditaan yhdessä esimerkiksi vuorokaudenaikoja havainnoimalla.

… Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä.

Liitteet

Vuosikello omille suunnitelmille (lataa tästä)

2015-08-11_161454

 

Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014)

Lataa työkirja tästä (pdf)

Ilmaisun monet muodot

Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään ja niihin liittyvistä erilaisista kokemuksista. Toiminnan tuotoksia tarkastellaan yhdessä, ja yhteinen tekeminen näkyy oppimisympäristöissä

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet sisältävät mm:

 • Musiikillinen toiminta: kokemuksia omista musiikillisista taidoista laulun, tanssin, liikkeen, soiton ja oman musiikin luomisen avulla, havainnoidaan äänen tasoa, kestoa, voimaa ja sointivärejä…
 • Käsitöiden tekeminen: erilaiset työvälineet ja materiaalit tutuksi, lapset suunnittelevat ja valmistavat opettajan ohjauksessa myös pitempikestoisen käsityön
 • Kuvallinen ajattelu ja kuvailmaisu: tehdään, tulkitaan ja arvioidaan erilaisia kuvia, erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja, moniaistillisuus, kuvia tarkastellessa kiinnitetään huomio väreihin, muotoihin, materiaaleihin,tekijään…
 • Suullinen ja kehollinen ilmaisu: keholla ja kielellä voidaan leikkiä ja viestiä monimuotoisesti, loruja, runoja ja lasten kirjallisuutta, draamatoimintaa, sanataidetta ja tanssia…

Miten toteuttaisitte tätä oppimiskokonaisuutta omassa lähiluonnossa?

Kielen rikas maailma

Esiopetuksen tehtävä on tukea lasten kielellisten taitojen kehitystä kokonaisvaltaisesta kielen merkityksen hahmottamisesta kohti yksityiskohtaisempaa kielen rakenteiden ja muodon havaitsemista. Keskeistä on vahvistaa lasten kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja kirjoittamista kohtaan. Kielellinen mallintaminen ja runsas myönteinen palaute ovat tärkeitä oppimiselle…

Opetus ja oppimisympäristöt suunnitellaan niin, että niissä on mahdollisuus havainnoida, tutkia ja kokeilla puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä laajentaa sanavarastoaan.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet sisältävät mm:

 • kuuntelemista ja puhumista erilaisissa tilanteissa
 • tarinoiden tekemistä
 • ymmärrystä lukemisen merkityksestä
 • sanat, tavut ja äänteet, leikkikirjoittaminen / omien tekstien tuottaminen
 • tieto- ja viestintäteknologian käyttö
 • kynäote ja näppäimistöjen käyttö
 • eri kielien havainnointi

Miten toteuttaisitte tätä oppimiskokonaisuutta omassa lähiluonnossa?

Minä ja meidän yhteisömme

Esiopetuksen tehtävä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää yhteiskunnan monimuotoisuutta ja toimia siinä. Aihetta lähestytään historiallisesti ja yhteiskunnallisesti sekä etiikan ja katsomuksen näkökulmista. Tekstistä nousevat esiin mm. Arjen eettisten valintojen pohdinta, tutustuminen lähiyhteisön tapoihin sekä uskontoihin…

Tavoitteena on edistää lasten mielenkiintoa… erityisesti lähiyhteisön toimintaan ja vahvistaa heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään…

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet mm:

 • tutustutaan johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta näkökulmasta
 • Lähiympäristöä hyödynnetään niin, että lapsilla on mahdollisuus aitoon osallistumis- ja vaikuttamiskokemukseen
 • Eettistä kasvatusta
 • Katsomuskasvatus

Miten toteuttaisitte tätä oppimiskokonaisuutta omassa lähiluonnossa?

Tutkin ja toimin ympäristössäni

Lasten toimintaympäristö – lähiluonto ja rakennettu ympäristö sekä muut esiopetuksen oppimisympäristöt – tarjoavat runsaasti aineksia lasten oppimiselle… Tehtävänä on myös vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuhdetta sekä tutustuttaa arjen teknologiaan. Esiopetuksessa tutustutaan tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet:

 • Matemaattiset taidot: luokittelu, vertailu… ongelmanratkaisut, lukukäsite, lukumäärät ja näiden liittäminen lukusanaan ja numeromerkkeihin, lukumäärien vertailu, lukumäärän muutos, lukujonotaidot ja nimeäminen
 • Tason ja tilan hahmottaminen: 2- ja 3- ulotteisuus, sijainti ja suhdekäsitteet, geometrinen ajattelu
 • Mittaaminen keholla ja eri välineillä
 • Aikakäsite ja aikajärjestys
 • Ympäristökasvatus: luontokokemukset, mahdollisuus tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin… ympäristöä havainnoidaan eri aistein… luontoon liittyvien käsitteiden käyttö, päätelmien teko sekä syy-seuraus suhteita…
 • Opetuksessa luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle
 • Teknologiset ratkaisut

Miten toteuttaisitte tätä oppimiskokonaisuutta omassa lähiluonnossa?

Kasvan ja kehityn

Esiopetuksessa tehtävää lähestytään liikunnan, ruuan, kuluttajuuden, terveyden sekä turvallisuuden näkökulmista… terveyttä ja hyvinvointia arvostava ja liikunnallinen elämäntapa… sekä edistää kestävään elämäntapaan kuuluvia … tottumuksia.

Opetus tarjoaa mahdollisuuksia lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Erityisesti huomio havaintomotoristen taitojen kehittymiselle… tutustutaan terveelliseen ruokaan… ohjataan kohtuulliseen kulutukseen…tietoja turvallisesta liikkumisesta lähiympäristössä…

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet mm:

 • Monipuolinen liikkuminen: ohjattu ja omaehtoinen liikkuminen, motoriset perustaidot, tasapaino, liikkumistaidot, välineenkäsittelytaidot, hienomotoriset taidot
 • Ruokaan liittyvä osaaminen: ruoka- ja tapakulttuuri, kohtuullinen kuluttaminen
 • Hyvinvointi ja terveys: kaveruus ja toisen huomioon ottaminen, nukkuminen ja liikkumisen määrä, hygienia
 • Turvallisuus: turvallisuus oppimisympäristöissä, kiusaaminen, lähiliikenne, tieto- ja viestintäteknologia

Miten toteuttaisitte tätä oppimiskokonaisuutta omassa lähiluonnossa?

 


 

Lähteet:

Lahti, L. 2000. Ympäristökasvatuksen sekä ympäristö- ja luonnontiedon merkityseroista. Teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen, E. Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä – kirjoituksia pedagogiikasta. Viitattu 22.7.15 http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/kipinat/LeenaKL.htm

Vartiainen, H. 2015. Osallistavan oppimisen uudelleenmuotoilua. Teoksessa J. Julkunen (Toim.) Porrassalmi VIII. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2015.

Helsingin yliopisto 2015. Opin tiet – maailma muuttuu, pysyykö opetus kyydissä?

Parikka-Nihti M., Suomela L. 2014. Iloa ja ihmettelyä – ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Juva: PS-kustannus.

Jantunen J., Saarinen K. 2014. Luonto lähelle ja terveydeksi- Kysely Suomen päiväkodeille 2014. Viitattu 3.8.2015 http://www.allergiaterveys.fi/upload/valtakunnallinen-kysely-2014.pdf

Opetushallitus 2014. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus

Openmetsä – wiki: viitattu 3.8.15 http://www.openmetsa.fi/wiki/index.php/Design-suuntautunut_pedagogiikka

Gray C., Gibbons R., Larouche R., Hansen Sandseter E., Bienenstock A. 2015. What Is the Relationship between Outdoor Time and Physical Activity, Sedentary Behaviour, and Physical Fitness in Children? Teoksessa A Systematic Review International Journal of Environmental Research and Public Health Impact Factor & Information

Sosiaali- ja terveysministeriö 2014. Suomalaisia kannustetaan liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Viitattu 4.8.2015 http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisia-kannustetaan-liikkumaan-enemman-ja-istumaan-vahemm-1

 

← Takaisin alkuun